Page 5 - คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
P. 5

คูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           ในโลกใบนี้ เราทุกคนลวนเติบโตมาบนพื้นฐานของความแตกตางหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา
       ภาษา วัฒนธรรม เราอาจมีแนวความคิด ความเชื่อ ฐานะ รูปลักษณ รางกายที่แตกตางกัน สิ่งเหลานี้ไมใช

       สิ่งที่ผิดปกติ ไมใชความนากลัวที่เราจะตองแบงแยก กีดกั้น แบงพรรคแบงพวก หากแตเปนธรรมชาติ
       ของความหลากหลาย ซึ่งเราทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข หากเรายึดมั่นในคุณคาของ
       “สิทธิมนุษยชน” อันเปนคุณธรรมสากล ซึ่งประกอบดวย หลักการพื้นฐานอันมุงหวังใหเพื่อนมนุษยพึงกระทํา
       ตอกัน 4 ประการ ไดแก

           1. การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
           2. การเชื่อมั่นในความเทาเทียมของบุคคล โดยปราศจากการแบงแยก
           3. การศรัทธาในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
           4. การปฏิบัติตอผูอื่นในฐานะที่เปนเพื่อนมนุษยเชนเดียวกัน           หลักการสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน 4 ประการดังกลาว ยังถือเปนหลักการสําคัญในปฏิญญาสากลวา
       ดวยสิทธิมนุษยชนซึ่งถือกําเนิดขึ้น เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูและเขาใจรวมกันในหลักการสิทธิมนุษยชน
       จนนําไปสูการยอมรับและเกิดเปนวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นในที่สุด และเปนหัวใจสําคัญยิ่ง

       ที่เราทุกคนควรจะไดตระหนักและนํามาปรับใชในบริบทของตนเอง โดยเฉพาะครูบาอาจารย ซึ่งเปน
       ผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการกอรางสรางฐานอันมั่นคงใหแกสังคมโดยการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู
       และตระหนักถึงคุณคาของสิทธิมนุษยชนผานการประยุกตใชในบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน และ
       วิถีชีวิตประจําวัน

           และเนื่องดวยความสําคัญในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากล รัฐธรรมนูญแหง
       ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไดบัญญัติใหมีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไดแก คณะกรรมการ
       สิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมีหนาที่และอํานาจสําคัญประการหนึ่งตามมาตรา 247 (5) ในการสรางเสริม
       ทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน มีหนาที่และอํานาจตามพระราชบัญญัติ

       ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 (1) (2) และ (3)
       ในการสงเสริม สนับสนุน ใหความรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย
       เผยแพรความรูและพัฒนาความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน สงเสริม เผยแพรใหเด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชน       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10