Page 8 - คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
P. 8

คูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                        สารบัญ
       เรื่อง                                   หนา           แนวทางการนําคูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษาไปใช       9

           โครงสรางหนวยการเรียนรู                       17


       หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน          26
           ชุดกิจกรรมที่ 1 สงครามโลกกับการกอเกิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  26       หนวยการเรียนรูที่ 2 สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับพลเมือง          39

           ชุดกิจกรรมที่ 2 ทาส: ความเปนมากับการถูกกดขี่             39
           ชุดกิจกรรมที่ 3 กฎหมายกับคนชายขอบ                          45       หนวยการเรียนรูที่ 3 สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง     53

           ชุดกิจกรรมที่ 4 เสรีภาพของสื่อ                                 53
           ชุดกิจกรรมที่ 5 การมีสวนรวมทางการเมือง                          63       หนวยการเรียนรูที่ 4 สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ          74

           ชุดกิจกรรมที่ 6 แรงงานกับคาจางที่เปนธรรม              74
           ชุดกิจกรรมที่ 7 การคุมครองผูบริโภคและการแขงขันที่เปนธรรม              81

                                               7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13