Page 9 - คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
P. 9

คูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


       เรื่อง                                   หนา       หนวยการเรียนรูที่ 5 สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับสังคมและวัฒนธรรม      94
           ชุดกิจกรรมที่ 8 ครอบครัวและการสมรส                            94

           ชุดกิจกรรมที่ 9 การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม                99       หนวยการเรียนรูที่ 6 สรุปประเด็นและอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน      108
           ชุดกิจกรรมที่ 10 แนวทางการสรางสันติภาพและสิทธิมนุษยชน             108       ตัวอยางพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความตระหนักในสิทธิมนุษยชน          114


       ภาคผนวก                                   115

           รายชื่อคณะผูจัดทํา                         117
           รายชื่อคณะที่ปรึกษา                         119


       8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14