Page 6 - คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
P. 6

คูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       ทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแตละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น
       ซึ่งอาจแตกตางกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา

           ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันดานสิทธิมนุษยชนระดับชาติตามที่กลาว
       มาไดเล็งเห็นวา การจะสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาใหงอกงามยั่งยืนนั้น จะตองเรงใหเกิดแนวทางอยางเปน
       ระบบในการสรางเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยการรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
       ซึ่งกํากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดกวา 30,000 แหง มีบุคลากรทางการศึกษา กวา 400,000 คน ซึ่งทําหนาที่

       สนับสนุนและใหการศึกษาขั้นพื้นฐานแกเด็กนักเรียนในประเทศกวา 7,000,000 คน ดังนั้น คณะกรรมการ
       สิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดจัดทําบันทึกขอตกลง
       ความรวมมือการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวมกันพัฒนาคูมือการจัดการ
       เรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

           จากความมุงหมายดังกลาว ทําใหเกิดการรวมมือกันของภาคีเครือขายอันประกอบดวย คณะทํางาน
       ดานสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ผูชํานาญการ ตลอดทั้งผูทรงคุณวุฒิดานสิทธิมนุษยชนศึกษาใน
       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย
       จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรจาก มูลนิธิฟรีดริช เนามัน

       ประเทศไทย รวมกันดําเนินการจัดทําคูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา ไดใชเปนแนวทาง
       ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสิทธิมนุษยชน โดยยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา
       ตอนตนและตอนปลาย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย รวมถึงการปลูกฝงเกี่ยวกับ

       สิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
       โดยกระบวนการจัดทําประกอบดวยการประชุมรวมกันเพื่อระดมความคิดเห็น การจัดทํา ตลอดจนการ
       นําเสนอ มีการนําไปปรับปรุง แกไขในภายหลัง อีกทั้งยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงขอคิดเห็น
       ขอเสนอแนะตอรางเอกสารดังกลาว จากคณะครู อาจารย ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให

       เอกสารผานการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของและเกิดความสมบูรณมากที่สุด
           โดยหวังวาจะทําใหเด็กเยาวชนซึ่งเปนอนาคตและพลังที่จะขับเคลื่อนประเทศในภายภาคหนา
       ไดเกิดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนอยางมีสวนรวม มีความรู ความเขาใจและตระหนักวาหลักการสิทธิมนุษยชน                                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11