Page 7 - คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
P. 7

คูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษา • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       ทั้งการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การเชื่อมั่นในความเทาเทียมของบุคคล โดยปราศจากการแบงแยก
       การศรัทธาในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการปฏิบัติตอผูอื่นในฐานะที่เปนเพื่อนมนุษยเชนเดียวกัน

       โดยยืนอยูบนธรรมชาติของความแตกตางหลากหลายนั้นแทจริงไมใชแนวคิดตะวันตกที่ไกลตัว หากแต
       หลักการตาง ๆ ที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ลวนแตสอดคลองกับคานิยมอันดีงาม
       ของสังคมไทย อาทิ ความเมตตา กรุณา ความมีนํ้าใจ การแบงปน ความปรองดอง เหลานี้เปนสวนหนึ่ง
       ที่เราพบเจอในวิถีชีวิตประจําวันทั้งสิ้น

           โดยทายที่สุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและภาคีเครือขายมุงหวังวา คูมือการจัดการ
       เรียนรูสิทธิมนุษยชนศึกษาเลมนี้ จะทําใหผูเกี่ยวของทั้งครูผูสอนและผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะ
       ทัศนคติดานสิทธิมนุษยชนติดตัว สามารถบูรณาการสิทธิมนุษยชนใหเขาไปปรากฏอยูในวิถีปฏิบัติ
       ประจําวันทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน นําไปปรับประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทในครอบครัว

       โรงเรียน ชุมชน และสังคม เพื่อนําไปสูการสรางวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยไดอยางมั่นคง
       ยั่งยืนสืบไป
       6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12