ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก ENT ร852 2558
 ชื่อเรื่อง เรื่องเล่าใต้ฮิญาบ/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรเครือข่าย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Women's access to justice
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
 รูปเล่ม 1 ซีดี-รอม : สี, เสียง ; 4 3/4 นิ้ว.
 หมายเหตุทั่วไป ได้รับการสนับสนุนจาก UN Women, กระทรวงต่างประเทศ, การค้าและพัฒนาประเทศแคนาดา และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ จัดทำโดย มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
 บทคัดย่อ Summary: สารคดีนำเสนอความรุนแรงที่ผู้หญิงมุสลิมในภาคใต้เผชิญกับปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ การถูกบังคับแต่งงาน การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว อคติ การตีตรา การแก้ปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมเป็นรากฐานสำคัญของสังคม กรณีที่กฎหมายและระบบยุติธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้หญิงจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งในแง่มุมต่างๆของชีวิตผู้หญิง จะเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การเคารพศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและความยุติธรรมให้แก่ผู้หญิง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งทางอาวุธ ผู้หญิงยังต้องเผชิญกับความรุนแรงซ้ำซ้อน ทั้งจากสถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยเหตุแห่งเพศ หรือการใช้เพศเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างของคู่ขัดแย้ง การจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองและส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้ โดยมีข้อเสนอต่อกลไกศาสนาและข้อเสนอแนะต่อกลไกฝ่ายปกครองและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ นับเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามเชิงบวกและหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW).
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี
 หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
 หัวเรื่อง ความรุนแรงต่อสตรี
 หัวเรื่อง สตรีที่ถูกทารุณ
 หัวเรื่อง ศาสนาอิสลาม
 หัวเรื่อง สตรีในศาสนาอิสลาม
 หัวเรื่อง ปัญหาสังคม
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--วีดีทัศน์
 คำศัพท์เนื้อหา สารคดี
 คำศัพท์เนื้อหา Documentary
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มูลนิธิผู้หญิง
 ผู้แต่งนิติบุคคล มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ
 ผู้แต่งนิติบุคคล กระทรวงต่างประเทศ
 ผู้แต่งนิติบุคคล Foreign Affairs, Trade and Development Canada
 ผู้แต่งนิติบุคคล UN Women
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.1 
  Barcode: 32100100000920
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.2 
  Barcode: 32100100000937
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.3 
  Barcode: 32100100000944
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.4 
  Barcode: 32100100000951
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.5 
  Barcode: 32100100000968
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงในครอบครัว]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงต่อสตรี]
    หัวเรื่อง [สตรีที่ถูกทารุณ]
    หัวเรื่อง [ศาสนาอิสลาม]
    หัวเรื่อง [สตรีในศาสนาอิสลาม]
    หัวเรื่อง [ปัญหาสังคม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เรื่องเล่าใต้ฮิญ..
Bib 8743

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.