Page 1 - รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ
P. 1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

                        โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง

             การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจ และสิทธิมนุษยชน


          (National Baseline Assessment on Business and Human Rights) :

            นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศ

                             เสนอต่อ


                  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                              โดย


                    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
                          19 สิงหาคม 2562
   1   2   3   4   5   6