ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT683.A9 พ941 2557
 ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
 ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า / เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, หัวโครงการวิจัยและนักวิจัย ; จักรพงศ์ ธรวรพงศ์, บารมี ชัยรัตน์, นักวิจัย ; อินทิรา วิทยสมบูรณ์, ธนทรัพย์ ถ้วยทอง, ณตฤณ ฉะอ้อนศรี, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Study research to improve policies and laws that violate human rights in natural resources land and forest
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
 รูปเล่ม 1 เล่ม ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย, นายจักรพงศ์ ธรวงพงศ์, นักวิจัย, นายบารมี ชัยรัตน์, นักวิจัย, นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์, ผู้ช่วยนักวิจัย, นางสาวธนทรัพย์ ถ้วยทอง, ผู้ช่วยนักวิจัย, นายณตฤณ ฉะอ้อนศรี, ผู้ช่วยนักวิจัย
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทที่ 1 คำนำ
-- บทที่ 2 กรอบคิด
-- บทที่ 3 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-- บทที่ 4 บริบททางสังคมการเมืองที่เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิที่ดิน
-- บทที่ 5 การละเมิดสิทธิที่ดินป่าไม้
-- บทที่ 6 การละเมิดสิทธิที่สาธารณประโยชน์
-- บทที่ 7 การละเมิดสิทธิที่ดินราชพัสดุ
-- บทที่ 8 การละเมิดสิทธิที่ดิน สปก.
-- บทที่ 9 การละเมิดสิทธิที่ดินเอกชน
-- บทที่ 10 สรุป.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 1,650,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง กฎหมายที่ดิน--ไทย
 คำศัพท์ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน (Property rights)
 คำศัพท์ สิทธิในการจัดการที่ดิน (Property rights and land management)
 คำศัพท์ สิทธิชุมชน (Community Rights)
 คำศัพท์ สิทธิที่ดินและป่า
 คำศัพท์ New Arrivals 08-2019
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม จักรพงศ์ ธรวรพงศ์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม บารมี ชัยรัตน์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม อินทิรา วิทยสมบูรณ์, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ธนทรัพย์ ถ้วยทอง, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ณตฤณ ฉะอ้อน, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 เชื่อมโยง บทคัดย่อ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2557 c.1 
  Barcode: 31100100013952
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2557 c.2 
  Barcode: 31100100013945
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2557 c.3 
  Barcode: 31100100025115
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานผลการศึกษา..
Bib 7990

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.