ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    140325s2557||||th 000 0 tha d
050  4 ^aKPT683.A9^bพ941 2557
100 0  ^aเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
245 10 ^aรายงานผลการศึกษาวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า /^cเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, หัวโครงการวิจัยและนักวิจัย ; จักรพงศ์ ธรวรพงศ์, บารมี ชัยรัตน์, นักวิจัย ; อินทิรา วิทยสมบูรณ์, ธนทรัพย์ ถ้วยทอง, ณตฤณ ฉะอ้อนศรี, ผู้ช่วยนักวิจัย
246 30 ^aโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า
246 31 ^aStudy research to improve policies and laws that violate human rights in natural resources land and forest
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c2557.
300    ^a1 เล่ม ;^c30 ซม.
500    ^aจัดทำโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย, นายจักรพงศ์ ธรวงพงศ์, นักวิจัย, นายบารมี ชัยรัตน์, นักวิจัย, นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์, ผู้ช่วยนักวิจัย, นางสาวธนทรัพย์ ถ้วยทอง, ผู้ช่วยนักวิจัย, นายณตฤณ ฉะอ้อนศรี, ผู้ช่วยนักวิจัย
505 0  ^aบทที่ 1 คำนำ --^tบทที่ 2 กรอบคิด --^tบทที่ 3 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง --^tบทที่ 4 บริบททางสังคมการเมืองที่เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิที่ดิน --^tบทที่ 5 การละเมิดสิทธิที่ดินป่าไม้ --^tบทที่ 6 การละเมิดสิทธิที่สาธารณประโยชน์ --^tบทที่ 7 การละเมิดสิทธิที่ดินราชพัสดุ --^tบทที่ 8 การละเมิดสิทธิที่ดิน สปก. --^tบทที่ 9 การละเมิดสิทธิที่ดินเอกชน --^tบทที่ 10 สรุป.
536    ^aจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 1,650,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน
610 20 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xวิจัย
610 20 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xรายงานการวิจัย
650  4 ^aกฎหมายที่ดิน^zไทย
653    ^aสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน (Property rights)
653    ^aสิทธิในการจัดการที่ดิน (Property rights and land management)
653    ^aสิทธิชุมชน (Community Rights)
653    ^aสิทธิที่ดินและป่า
653    ^aNew Arrivals 08-2019
655  4 ^aรายงานการวิจัย
700 0  ^aจักรพงศ์ ธรวรพงศ์,^eนักวิจัย
700 0  ^aบารมี ชัยรัตน์,^eนักวิจัย
700 0  ^aอินทิรา วิทยสมบูรณ์,^eผู้ช่วยนักวิจัย
700 0  ^aธนทรัพย์ ถ้วยทอง,^eผู้ช่วยนักวิจัย
700 0  ^aณตฤณ ฉะอ้อน,^eผู้ช่วยนักวิจัย
710 2  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aมหาวิทยาลัยมหิดล.^bสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E07990/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F07990.pdf
856 40 ^zบทสรุปผู้บริหาร^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Abstract/A07990.pdf
856 40 ^zบทคัดย่อ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Abstract/A07990_2.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T07990.pdf
917    ^aNHRC :^c500
955    ^a3 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2557 c.1 
  Barcode: 31100100013952
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2557 c.2 
  Barcode: 31100100013945
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2557 c.3 
  Barcode: 31100100025115
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานผลการศึกษา..
Bib 7990

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.