ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT683.A9 พ941 2558
 ISBN 9786167213330 (pbk.)
 ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า / เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, หัวโครงการวิจัยและนักวิจัย ; จักรพงศ์ ธรวรพงศ์, บารมี ชัยรัตน์, นักวิจัย ; อินทิรา วิทยสมบูรณ์, ธนทรัพย์ ถ้วยทอง, ณตฤณ ฉะอ้อนศรี, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รายงานผลการศึกษาวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Study research to improve policies and laws that violate human rights in natural resources land and forest
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
 รูปเล่ม xviii, 541 หน้า ; 30 ซม.+ 1 ซีดี-รอม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย, นายจักรพงศ์ ธรวงพงศ์, นักวิจัย, นายบารมี ชัยรัตน์, นักวิจัย, นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์, ผู้ช่วยนักวิจัย, นางสาวธนทรัพย์ ถ้วยทอง, ผู้ช่วยนักวิจัย, นายณตฤณ ฉะอ้อนศรี, ผู้ช่วยนักวิจัย
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทที่ 1 คำนำ
-- บทที่ 2 กรอบคิด
-- บทที่ 3 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-- บทที่ 4 บริบททางสังคมการเมืองที่เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิที่ดิน
-- บทที่ 5 การละเมิดสิทธิที่ดินป่าไม้
-- บทที่ 6 การละเมิดสิทธิที่สาธารณประโยชน์
-- บทที่ 7 การละเมิดสิทธิที่ดินราชพัสดุ
-- บทที่ 8 การละเมิดสิทธิที่ดิน สปก.
-- บทที่ 9 การละเมิดสิทธิที่ดินเอกชน
-- บทที่ 10 สรุป.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 1,650,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง กฎหมายที่ดิน--ไทย
 คำศัพท์ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน (Property rights)
 คำศัพท์ สิทธิในการจัดการที่ดิน (Property rights and land management)
 คำศัพท์ สิทธิชุมชน (Community Rights)
 คำศัพท์ สิทธิที่ดินและป่า
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม จักรพงศ์ ธนวรพงศ์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม บารมี ชัยรัตน์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม อินทิรา วิทยสมบูรณ์, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ธนทรัพย์ ถ้วยทอง, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ณตฤณ ฉะอ้อนศรี, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 เชื่อมโยง Abstract
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2558 c.1 
  Barcode: 31100100017066
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
KPT683.A9 พ941 2558 c.1 
  Barcode: 32100100001026
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2558 c.2 
  Barcode: 31100100017073
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
KPT683.A9 พ941 2558 c.2 
  Barcode: 32100100001033
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2558 c.3 
  Barcode: 31100100017080
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2558 c.4 
  Barcode: 31100100017097
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
7. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT683.A9 พ941 2558 c.5 
  Barcode: 31100100017103
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 8751

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.