ผลการสืบค้นสารสนเทศ

“ ค้นหา สถานที่จัดเก็บ: มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม., ”

แสดงข้อมูล 1 ถึง 12 รายการ จากทั้งหมด 754 รายการ
เรียงลำดับโดย

หนังสือทั่วไป

พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง:
เสน่ห์ จามริก
สถานที่พิมพ์:
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
J
C
571
ส898
2545

หนังสือทั่วไป

พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง:
เสน่ห์ จามริก
สถานที่พิมพ์:
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
J
C
571
ส898
2549

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

แผ่นพับแนะนำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สถานที่พิมพ์:
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2566.
J
C
580.5
ผ931
2566

หนังสือทั่วไป

รายงานการศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิของผู้ต้องขังในประเทศไทย
สถานที่พิมพ์:
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
H
V
8844
.T5
ร451
2558

หนังสือทั่วไป

National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999)
สถานที่พิมพ์:
Bangkok : The Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2002.
K
PT
2460
.A31999
N277
2001

หนังสือทั่วไป

เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
สถานที่พิมพ์:
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
J
C
571
ส897
2546

หนังสือทั่วไป

ส่องกล้องสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ผู้แต่ง:
กมล กมลตระกูล
สถานที่พิมพ์:
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
J
C
571
ก131
2550

หนังสือทั่วไป

H
D
1306
.T5
ร451
2549

หนังสือทั่วไป

H
D
1306
.T5
ร451
2550

หนังสือทั่วไป

ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง
ผู้แต่ง:
วรินทรา ไกยูรวงศ์
สถานที่พิมพ์:
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
H
D
1698
.T52
ว329
2548
เลื่อนขึ้นด้านบน