สิทธิการยืม

สิ่งพิมพ์

ประเภทผู้ใช้บริการ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
จำนวน (รายการ)
10
3
ระยะเวลา (วัน)
30
15

สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทผู้ใช้บริการ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
จำนวน (รายการ)
5
0
ระยะเวลา (วัน)
15
0

วารสาร / นิตยสาร

ประเภทผู้ใช้บริการ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
จำนวน (รายการ)
5
0
ระยะเวลา (วัน)
7
0

ระบบยืมคืนอัตโนมัติ

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ นำระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (Self-Circulation System : SCIS) โดยการใช้เทคโนโลยีคลื่นสัญญาณวิทยุ (Radio Frequency Identification System - RFID) มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมและเครื่องคืนอัตโนมัติของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน


หมายเหตุ

สิทธิการยืม-คืน เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเวลาให้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ และอัตราค่าปรับของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564