สถิติผู้เยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชมระหว่างปี 2555 - 2560
2555 2556
2557
2558
2559 2560
รวม
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป              
- จำนวนกลุ่ม
0 3 4 9 4 4 24
- จำนวนคน
0 41 94 300 57 45 537
2. ผู้ศึกษาดูงาน              
- จำนวนกลุ่ม
3 0 2 1 1 0 7
- จำนวนคน
12 0 4 41 2 0 59
รวม - จำนวนกลุ่ม 3 3 6 10 5 4 31
- จำนวนคน 12 41 98 341 59 45 596
 

 
ภาพผู้เยี่ยมชมระหว่างปี 2555 - 2560
2556 2557 2558 2559 2560
กลุ่ม
คน
กลุ่ม
คน
กลุ่ม
คน
กลุ่ม
คน
กลุ่ม คน กลุ่ม คน
3
12
3
41
6
98
10 341 5 59 4 45