ผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปี 2560
ประเภทผู้ใช้บริการ
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
1. กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม.
28 78 61 45 30 70             312
2.เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.
161 147 309 192 126 136             1,071
3. บุคคลทั่วไป
14 36 47 26 35 68             226
4. ผู้เยี่ยมชม
0 39 2 0 4 0             45
รวม
203 300 419 263 195 274             1,654

รวมทั้งหมด | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560