ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชูชัย ศุภวงศ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
12 ปีในแวดวงสิทธิมนุษยชน : วันเวลาที่ควรค่าแก่การทรงจำ
   ชูชัย ศุภวงศ์ / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC580.T5
ช647 2556 
2 ทศวรรษ การควบคุม การบริโภคยาสูบของสังคมไทย
   ชูชัย ศุภวงศ์ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV5770.T5
ช647 2550 
การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชน : กรณีโครงการบ่..
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book v.1 [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 5 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
TD613.T48
ก623 2546 
ทิศทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2544 - ..
    / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
RA541.T5
ท512 2544 
แนวคิด พัฒนาการและข้อพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย
   ชูชัย ศุภวงศ์ / 2540
   จุลสาร ที่ มุมจุลสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PAM ช647 2540 
ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ
    / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
RA418.3.T5
ป237 2540 
รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    มี 5 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 6 ไอเทม)
TD195.I54
ร451 2556 
วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
   ชูชัย ศุภวงศ์ / 2537
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HV5770.T5
ช647 2537 
วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย
   ชูชัย ศุภวงศ์ / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV5770.T5
ช648 2542 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : ความเท่าเทียมและการพัฒนา
   ประเวศ วะสี / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC580.T5
ป384 2555 
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย
   ชูชัย ศุภวงศ์ / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA566.5.T5
ช647 2539 
สิทธิมนุษยชน : รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย
    / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
RA541.T5
ส721 2538 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.