ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง
    / 2555
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
PAM พ711 2555 
1 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GC222.T5
ส734 2548 
10 : how our future depends on a girl at this decisive age
    / 2016
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [https://asiapacific.unfpa.org/..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ777
U581 2016 
The 10 burning questions regarding the government use of pat..
    / 2008
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RM671.5.T5
T289 2008 
10 Facts in the National Human Rights Commission act B.E. 25..
    / 2018
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext VDO [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENT T289 2018 
10 Principles for the proper management of assemblies : impl..
    / 2016
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [https://www.ohchr.org/Document..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K3256.A9
T289 2016 
10 กฎหมายความมั่นคง
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2490.A9
ส728 2551 
10 กรณี คดีฮา ใบแดง
    / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ENT ส727 2554 
10 กรณี คดีฮาใบแดง
   ภุชงค์ นุตราวงศ์ / 2556
   จุลสาร ที่ มุมจุลสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PAM ภ622 2556 
10 กรณีศึกษา ปัญหา "ที่ดิน" ไทย
    / 2561
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HD890.55.ฮ9น24
ส727 2561 in process 
10 ชีวิต ที่ไม่อยากให้ใครต้องเป็น
   สุมาลี พะสิม / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HE5614.5.T5
ส842 2552 
10 นักปฏิวัติ นักต่อสู้ ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
   ดวงธิดา ราเมศวร์ / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
D412
ด193 2556 
10 แนวทางสร้างสุขภาพ : พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามสุขบัญญัติแห่..
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA776.9
ส727 2545 
10 ประเด็นใกล้ตัวประชาชนในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด..
    / 2561
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext VDO [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENT ส726 2561 
10 ปี 10 พฤษภา บทเรียนจากเพลิงมรณะโรงงานเคเดอร์
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD7262.5.T5
ส727 2546 
10 ปี ETV
    / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1044.8
ป629 2547 
10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1749.A5
ก111 2551 
10 ปี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV400.55
พ5341 2555 
10 ปี เครือข่ายชุมชนอุบลราชธานี
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN700.55.Z9C6
ส727 2550 
10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ศตวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2620
ส691 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [623]   [แสดง 20/12457 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.