ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ท..
   นันทิยา คุมพล / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1029.C45
น431 2545 
"แรงงาน คือมนุษย์ ค้าแรงงาน....ค้ามนุษย์" กระบวนการเข้าสู่กา..
   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
In Process 
"สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
   ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.T5
ธ285 2556 
"สิทธิของเรา" ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร?
   ศราวุฒิ ประทุมราช / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JC571.T5
ศ168 2544 
"อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน
   สุนันทา นิลเพชร / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
SH344.6.T7
ส816 2544 
''ต่อยอด...ขยายงาน'' : ทางเลือก ทางรอดของแม่และเด็กเร่ร่อน (..
   ทองพูล บัวศรี / 2558
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
287 2558 in process 
''หนีเสือปะจระเข้'' : รายงานสรุปสถานการณ์ผู้ลี้ภัยโรฮิงญาจาก..
    / 2559
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
DS528.2.R64 ห158 2559 in process 
(ฉบับร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2064.52007.P1
ฉ141 2550 
(ไม่ใช่) ขยะ!
   คอนเนต, พอล / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TD791
ค184 2545 
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
    / 2560
   Fulltext Electronic resource [https://www.dga.or.th/upload/d..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
e-Book 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 255..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 5 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
HC445
ร399 2549 
(ร่าง) รายงานการทบทวนความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
   ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA541.T5
ป531 2543 
(ร่าง) หลักสูตรพัฒนาครูจิตวิทยาแนะแนว
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 4 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB1027.5
ห323 2550 
0.7 องศา ร้ายกว่าที่คุณคิด...
    / 2551
   จุลสาร ที่ มุมจุลสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PAM ศ812 2551 
1 ทศวรรษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ : 121 ปี อุตสาห..
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TN113.T48
ห159 2555 
1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556)
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA776
ส7431 2556 
1 ทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC445.A1
ส2261 2553 
1 ทศวรรษการอุ้มหายทนายสมชาย นีละไพจิตร
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV6762.T5
ห159 2557 
1 ทศวรรษแห่งประชาธิปไตยไทย
   เอนก เหล่าธรรมทัศน์ / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1745
อ892 2545 
1 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ย..
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC85
ท1641 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [623]   [แสดง 20/12457 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.