ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    151009s2558||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167213347 (pbk.)
050  4 ^aHN700.592^bส723 2558
100 0  ^aอาภา หวังเกียรติ
245 00 ^aรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้ /^cอาภา หวังเกียรติ, หัวหน้าโครงการวิจัย
246 30 ^aโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้
246 30 ^aสิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ^c2558.
300    ^axiv, 135 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. +^e1 ซีดี-รอม.
500    ^aจัดทำโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ; ดร.อาภา หวังเกียรติ, หัวหน้าโครงการวิจัย
505 0  ^aบทนำ --^tวิธีการศึกษาและขั้นตอนการดำเนินงาน --^tสิทธิชุมชน และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ --^tสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ --^tแผนพัฒนาภาคใต้ นโยบายที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ และกรณีร้องเรียน --^tผลการศึกษา กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้ --^tกรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ --^tกรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช --^tกรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสงขลา --^tกรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสตูล --^tข้อเสนอต่อนโนบายการพัฒนาภาคใต้ --^tบทสรุป.
520    ^aแนวนโยบายและการบริหารแผนพัฒนาในระดับประเทศส่วนใหญ่ถูกกำหนดจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในส่วนกลาง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 รัฐไดกำหนดให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลงสูพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการคุกคามต่อสิทธิชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนา ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล จึงมีการศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยใช้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยจากกรณีการร้องเรียนของชาวบ้านที่ไดรับผลกระทบจากแผนพัฒนาภาคใต้ในพื้นที่ 4 จังหวัด ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยวิธีการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัย ทั้งวิธีการศึกษาจากเอกสาร และวิธีการเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ไดมีการจัดการสนทนากลุ่ม และจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ร้องเรียนในแต่ละจังหวัด ผลการศึกษาพบว่ามีการละเมิดและละเลยความสำคัญของสิทธิของชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา ซึ่งแผนพัฒนาภาคใต้ถูกกำหนดขึ้นจากรัฐส่วนกลางโดยที่ไมมีประชาชนชุมชนท้องถิ่นที่ไดรับผลกระทบโดยตรงเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดและจัดทำส่งผลให้ชะตากรรมและชีวิตของท้องถิ่นถูกกำหนดมาจากองค์กรภายนอก ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ.
536    ^aจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 1,262,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน
610 20 ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
610 20 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xวิจัย
610 20 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xรายงานการวิจัย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย^xการละเมิด
650  4 ^aสิทธิชุมชน
650  4 ^aสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
650  4 ^aการพัฒนาประเทศ^xผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
650  4 ^aการพัฒนาชนบท^zไทย (ภาคใต้)
650  4 ^aการพัฒนาชุมชน^zไทย (ภาคใต้)
653    ^aสิทธิชุมชน (Community rights)
653    ^aโครงการพัฒนาภาคใต้
655    ^aรายงานการวิจัย
710 2  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ^bสำนักวิจัยและวิชาการ
710 2  ^aมหาวิทยาลัยรังสิต
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E08750/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F08750.pdf
856 40 ^zบทสรุปผู้บริหาร^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Summary/S08750.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08750.pdf
917    ^aNHRC :^c200
955    ^a5 เล่ม, 2 CD-Rom
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.1 
  Barcode: 31100100016861
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HN700.592 ส723 2558 c.1 
  Barcode: 32100100001057
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.2 
  Barcode: 31100100016878
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HN700.592 ส723 2558 c.2 
  Barcode: 32100100001064
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.3 
  Barcode: 31100100016939
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.4 
  Barcode: 31100100016946
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
7. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.5 
  Barcode: 31100100016953
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อาภา หวังเกียรติ]

    หัวเรื่อง [สิทธิชุมชน]
    หัวเรื่อง [สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 8750

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.