ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    130303s2554||||th 000 0 tha d
050  4 ^aJC575^bบ153 2554
100 0  ^aบรรเจิด สิงคะเนติ
245 00 ^aรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน /^cบรรเจิด สังคะเนติ, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ; นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หัวหน้าโครงการวิจัย ; เรวดี ขวัญทองยิ้ม, กฤษฏิ์ฎีกา ทองเพ็ชร, นักวิจัย
246 30 ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ^c2554.
300    ^a102 หน้า ;^c29 ซม.
500    ^aจัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, รศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หัวหน้าโครงการวิจัย, นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม, นางสาวกฤษฏิ์ฎีกา ทองเพ็ชร, นักวิจัย
536    ^aจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 500,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน
610 20 ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
610 20 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xวิจัย
610 20 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xรายงานการวิจัย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย^xการละเมิด
650  4 ^aความเสมอภาค
650  4 ^aผู้ประกอบการ
650  4 ^aสิทธิลูกจ้าง
653    ^aสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
653    ^aสิทธิแรงงาน
655    ^aรายงานการวิจัย
700 0  ^aบรรเจิด สิงคะเนติ,^eที่ปรึกษาโครงการ
700 0  ^aเรวดี ขวัญทองยิ้ม,^eนักวิจัย
700 0  ^aกฤษฏิ์ฎีกา ทองเพ็ชร,^eนักวิจัย
710 2  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ^bสำนักวิจัยและวิชาการ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E06923/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F06923.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T06923.pdf
917    ^aNHRC :^c500
955    ^a4 เล่ม
999    ^acat4
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2554 c.1 
  Barcode: 31100100011941
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2554 c.2 
  Barcode: 31100100015079
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2554 c.3 
  Barcode: 31100100015451
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2554 c.4 
  Barcode: 31100100033233
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2554 c.5 
  Barcode: 31100100017172
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บรรเจิด สิงคะเนติ]

    หัวเรื่อง [ความเสมอภาค]
    หัวเรื่อง [ผู้ประกอบการ]
    หัวเรื่อง [สิทธิลูกจ้าง]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 6923

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.