ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K3585 ค181 2559
 ผู้แต่ง คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
 ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน / คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ผู้จัดการโครงการและนักวิจัย ; วิทิต มันตาภรณ์, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ; ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, ฐิตินันท์ เต็งอำนวย, นักวิจัย ; สิทธิกร ตั้งศิริ, ศรินรัตน์ โรจนสิงห์สวัสดิ์, ผู้ช่วยนักวิจัย ; ณัฐภัทร ประเสริฐวิทย์, ผู้ช่วยเก็บข้อมูล ; ประไพ ปู่จันทร์, ผู้ประสานโครงการวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รายงานการศึกษาวิจัยฉบับย่อเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
 รูปเล่ม ก-ฌ, 289 หน้า ; 30 ซม. + บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) 18 หน้า +รายงานการศึกษาวิจัยฉบับย่อเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ (Public summary) 85 หน้า
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ผู้จัดการโครงการและนักวิจัย, ดร.ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, นักวิจัย, อาจารย์ฐิตินันท์ เต็งอำนวย, นักวิจัย, นายสิทธิกร ตั้งศิริ, ผู้ช่วยนักวิจัย, นายณัฐภัทร ประเสริฐวิทย์, ผู้ช่วยเก็บข้อมูล, นางประไพ ปู่จันทร์, ผู้ประสานโครงการวิจัย
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทนำ
-- แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-- การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบังคับใช้สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมขององค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
-- การนำสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
-- ประสบการณ์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
-- บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศระดับสากล ระดับภูมิภาค และประเทศไทย
-- บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 1,054,500 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
 หัวเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 คำศัพท์ สิทธิในสิ่งแวดล้อม
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม วิทิต มันตาภรณ์, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ฐิตินันท์ เต็งอำนวย, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม สิทธิกร ตั้งศิริ, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ศรินรัตน์ โรจนสิงห์สวัสดิ์, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ณัฐดนัย นาจันทร์, ผู้ช่วยนักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ณัฐภัทร ประเสริฐวิทย์, ผู้ช่วยเก็บข้อมูล
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์. ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับย่อ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
K3585 ค181 2559 c.1 
  Barcode: 31100100020578
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มกราคม 2564
  จอง
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
K3585 ค181 2559 SUM c.1 
  Barcode: 31100100021261
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
K3585 ค181 2559 Public SUM c.1 
  Barcode: 31100100021247
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
K3585 ค181 2559 c.2 
  Barcode: 31100100020585
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มกราคม 2564
  จอง
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
K3585 ค181 2559 SUM c.2 
  Barcode: 31100100021278
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
K3585 ค181 2559 Public SUM c.2 
  Barcode: 31100100021254
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม]

    หัวเรื่อง [กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ]
    หัวเรื่อง [กฎหมายสิ่งแวดล้อม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานฉบับสมบูรณ..
Bib 9157

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.