ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HT169.T5 ผ261 2559
 ISBN 9786167213583 (pbk.)
 ผู้แต่ง บรรเจิด สิงคะเนติ
 ชื่อเรื่อง รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน / บรรเจิด สิงคะเนติ, หัวหน้าโครงการวิจัย ; สุรชัย ตรงงาม, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ; ภารณี สัวสดิรักษ์, ชุณหเดช พรหมเศรณี, นักวิจัย ; จริงจัง นะแสะ, ธุรการโครงการวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
 รูปเล่ม 263 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ, หัวหน้าโครงการวิจัย, นายสุรชัย ตรงงาม, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย, อ.ภารณี สวัสดิรักษ์, นักวิจัย, นายชุณหเดช พรหมเศรณี, นักวิจัย, นางสาวจริงจัง นะแส, ธุรการโครงการวิจัย
 หมายเหตุสารบัญ Contents: สาระสำคัญของผังเมืองที่ประชาชนควรทราบเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
-- การศึกษารวบรวมและจัดกลุ่มประเด็นผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
-- โครงสร้างและกระบวนการผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
-- การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหากฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน.
 บทคัดย่อ Summary: รายงานศึกษาวิจัยฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูล ศึกษากรณีร้องเรียนของประชาชนและชุมชนในประเด็นผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน การดำเนินงานศึกษานี้นอกจากการศึกษาเอกสารผังเมืองและข้อร้องเรียน ตลอดจนคำ พิพากษาที่เกี่ยวข้องแล้วยังปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนที่ประสบปัญหาจากกระบวนการผังเมือง รวมทั้งชุมชนที่เห็นความสำคัญของผังเมืองในการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้มีการรวมตัวทำงานข้อมูลชุมชน เพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการผังเมืองและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาในผังเมือง นอกจากนี้ ในกระบวนการทำงานได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำ เนินการรวมทั้งการประชุมย่อยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 1,500,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--การละเมิด
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน
 หัวเรื่อง สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง ผังเมือง
 คำศัพท์ สิทธิชุมชน (Community rights)
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม สุรชัย ตรงงาม, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 ผู้แต่งร่วม ภารณี สวัสดิรักษ์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ชุณหเดช พรหมเศรณี, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม จริงจัง นะแส, ธุรการโครงการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HT169.T5 ผ261 2559 c.1 
  Barcode: 31100100019947
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HT169.T5 ผ261 2559 c.2 
  Barcode: 31100100019954
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HT169.T5 ผ261 2559 c.3 
  Barcode: 31100100019961
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HT169.T5 ผ261 2559 c.4 
  Barcode: 31100100019978
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HT169.T5 ผ261 2559 c.5 
  Barcode: 31100100019985
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บรรเจิด สิงคะเนติ]

    หัวเรื่อง [สิทธิชุมชน]
    หัวเรื่อง [สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน]
    หัวเรื่อง [ผังเมือง]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานศึกษาวิจัย..
Bib 9005

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.