ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 เลขเรียก KPT2467.W65 ร451 2556
 ชื่อเรื่อง รายงานสรุปและสังเคราะห์เวทีสาธารณะสัญจรเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจำปี 2555/ บรรณาธิการ, วิระดา สมสวัสดิ ; คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2556.
 รูปเล่ม 186 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: รูเขารูเราเรื่องสิทธิความเปนคนของผูหญิง: ประเด็นผูหญิงชาติพันธุกับการเขาถึงความยุติธรรม
-- ผูหญิงมุสลิมกับกระบวนการยุติธรรม
-- การเขาถึงความยุติธรรมของแรงงานหญิงในภาคอุตสาหกรรม
-- สถานการณการคาหญิงกับกระบวนการยุติธรรม
-- ราง พ.ร.บ.สงเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหวางเพศ พ.ศ. ....
 หัวเรื่อง ความเสมอภาค
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี
 หัวเรื่อง กระบวนการยุติธรรม
 หัวเรื่อง การค้ามนุษย์
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2467.W65 ร451 2556  
  Barcode: 30100100093610
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความเสมอภาค]
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี]
    หัวเรื่อง [กระบวนการยุติธรรม]
    หัวเรื่อง [การค้ามนุษย์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานสรุปและสัง..
Bib 8845

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.