ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HN700.592 ส723 2558
 ISBN 9786167213347 (pbk.)
 ผู้แต่ง อาภา หวังเกียรติ
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้ / อาภา หวังเกียรติ, หัวหน้าโครงการวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
 รูปเล่ม xiv, 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ; ดร.อาภา หวังเกียรติ, หัวหน้าโครงการวิจัย
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทนำ
-- วิธีการศึกษาและขั้นตอนการดำเนินงาน
-- สิทธิชุมชน และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้
-- สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้
-- แผนพัฒนาภาคใต้ นโยบายที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ และกรณีร้องเรียน
-- ผลการศึกษา กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้
-- กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-- กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
-- กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสงขลา
-- กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสตูล
-- ข้อเสนอต่อนโนบายการพัฒนาภาคใต้ -- บทสรุป.
 บทคัดย่อ Summary: แนวนโยบายและการบริหารแผนพัฒนาในระดับประเทศส่วนใหญ่ถูกกำหนดจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในส่วนกลาง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 รัฐไดกำหนดให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลงสูพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการคุกคามต่อสิทธิชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนา ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล จึงมีการศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสิทธิชุมชนที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาภาคใต้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยใช้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยจากกรณีการร้องเรียนของชาวบ้านที่ไดรับผลกระทบจากแผนพัฒนาภาคใต้ในพื้นที่ 4 จังหวัด ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยวิธีการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัย ทั้งวิธีการศึกษาจากเอกสาร และวิธีการเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ไดมีการจัดการสนทนากลุ่ม และจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ร้องเรียนในแต่ละจังหวัด ผลการศึกษาพบว่ามีการละเมิดและละเลยความสำคัญของสิทธิของชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา ซึ่งแผนพัฒนาภาคใต้ถูกกำหนดขึ้นจากรัฐส่วนกลางโดยที่ไมมีประชาชนชุมชนท้องถิ่นที่ไดรับผลกระทบโดยตรงเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดและจัดทำส่งผลให้ชะตากรรมและชีวิตของท้องถิ่นถูกกำหนดมาจากองค์กรภายนอก ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 1,262,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--การละเมิด
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน
 หัวเรื่อง สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง การพัฒนาประเทศ--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง การพัฒนาชนบท--ไทย (ภาคใต้)
 หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน--ไทย (ภาคใต้)
 คำศัพท์ สิทธิชุมชน (Community rights)
 คำศัพท์ โครงการพัฒนาภาคใต้
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.1 
  Barcode: 31100100016861
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HN700.592 ส723 2558 c.1 
  Barcode: 32100100001057
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.2 
  Barcode: 31100100016878
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HN700.592 ส723 2558 c.2 
  Barcode: 32100100001064
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.3 
  Barcode: 31100100016939
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.4 
  Barcode: 31100100016946
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
7. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส723 2558 c.5 
  Barcode: 31100100016953
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อาภา หวังเกียรติ]

    หัวเรื่อง [สิทธิชุมชน]
    หัวเรื่อง [สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 8750

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.