ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HN700.592 ส722 2558
 ผู้แต่ง อาภา หวังเกียรติ
 ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้ / อาภา หวังเกียรติ, หัวหน้าโครงการวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
 รูปเล่ม 7, ก-ฉ, 154 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ; ดร.อาภา หวังเกียรติ, หัวหน้าโครงการวิจัย
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทนำ
-- วิธีการศึกษาและขั้นตอนการดำเนินงาน
-- สิทธิชุมชน และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้
-- สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้
-- แผนพัฒนาภาคใต้ นโยบายที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ และกรณีร้องเรียน
-- ผลการศึกษา กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้
-- กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-- กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
-- กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสงขลา
-- กรณีศึกษาจากกรณีร้องเรียนจังหวัดสตูล
-- ข้อเสนอต่อนโนบายการพัฒนาภาคใต้ -- บทสรุป.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 1,262,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--การละเมิด
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน
 หัวเรื่อง สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง การพัฒนาประเทศ--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง การพัฒนาชนบท--ไทย (ภาคใต้)
 หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน--ไทย (ภาคใต้)
 คำศัพท์ สิทธิชุมชน
 คำศัพท์ โครงการพัฒนาภาคใต้
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส722 2558 c.1 
  Barcode: 31100100016083
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HN700.592 ส722 2558 c.1 
  Barcode: 32100100000777
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส722 2558 c.2 
  Barcode: 31100100016090
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HN700.592 ส722 2558 c.2 
  Barcode: 32100100000784
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HN700.592 ส722 2558 c.3 
  Barcode: 31100100023951
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อาภา หวังเกียรติ]

    หัวเรื่อง [สิทธิชุมชน]
    หัวเรื่อง [สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: โครงการศึกษาวิจั..
Bib 8619

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.