ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JF1358 น927 2547
 ISBN 9746456741 (pbk. : v.2)
 ชื่อเรื่อง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 8-15
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Concepts theories and principles of public administration
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
 รูปเล่ม 476 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป รหัสชุดวิชา 33701
 หมายเหตุสารบัญ Contents: เล่มที่ 2 ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 8-15
-- แนวคิด ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ไทย/ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
-- แนวคิด ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันออก/ ดำรงค์ วัฒนา
-- แนวคิด ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ตร์ยุโรป/ พิทยา บวรวัฒนา
-- รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูประบบราชการ/ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
-- รัฐประศาสนศาสตร์กับการมีส่วนร่วม/ ชินรัตน์ สมสืบ
-- รัฐประศาสนศาสตร์กับการทำงานของข้าราชการ/ วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
-- รัฐประศาสนศาสตร์กับระบบเทคโนโลียีสารสนเทศภาครัฐ/ ดำรงค์ วัฒนา
-- ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์/ ทศพร ศิริสัมพันธุ์
 หัวเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา
 สารบัญ สารบัญ v.2
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JF1358 น927 2547 v.2  
  Barcode: 30100100036235
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [รัฐประศาสนศาสตร์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวคิด ทฤษฎีและห..
Bib 3841

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.