ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT74 ร145 2545
 ชื่อเรื่อง รพี'45 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 54 ; ภัทรา อยู่สำราญสุข, บรรณาธิการ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545.
 รูปเล่ม 237 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นักกฎหมาย/ สถิตย์ ไพเราะ
-- การทำงานบริการสังคมหลีกเลี่ยงการกักขังแทนค่าปรับทางเลือกใหม่ของคนยากจน/ ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
-- ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ;จากการรับรู้และการปฏิบัติสู่การพัฒนานโยบาย/ วิชา มหาคุณ
-- สิทธิของทายาทในมรดก/ พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
-- สิทธิของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล/ ประดิษฐ์ เอกมณี
-- การวางแผนภาษีในการทำสัญญา/ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
-- บทบาทของทนายความในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรูปแบบใหม่/ โชติช่วง ทัพวงศ์
-- การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็น "ศาล"/ จรัญ ภักดีธนากุล
-- สิทธิของนักแสดง/ วัส ติงสมิตร
-- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Consumer protection in E-commerce) หลักการเหตุผลและปัญหาสำคัญ (Principles and key issues)/ ไพจิตร สวัสดิสาร
-- หลักการใช้ดุลพินิจทางอาญาของอัยการ/ กุลพล พลวัน -- "ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์" หลักการและแนวคิด/ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ -- ขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญและการค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ/rบวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- ความผิดที่ไม่มี "พยายาม"/ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- การพิจารณาคดีต่อเนื่อง มิติใหม่ของศาลยุติธรรม/ ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ -- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์/ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- การบริหารจัดการคดีเพื่อรองรับการพิจารณาคดีครบองค์และการพิจารณาคดีต่อเนื่อง/ ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ -- กรมสอบสวนคดีพิเศษ : เอฟบีไอตำรับไทย :ประชาชนได้อะไร?/ ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ -- การกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) -- อัลไพน์เป็นที่ธรณีสงฆ์จริงหรือ/ สราวุธ เบญจกุล -- ปรับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ/ ภัทรา อยู่สำราญสุข -- รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
 หัวเรื่อง กฎหมาย--ไทย--รวมเรื่อง
 หัวเรื่อง ความรุนแรงต่อสตรี
 หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
 คำศัพท์ สิทธิของทายาทในมรดก
 คำศัพท์ สิทธิของนักแสดง
 ผู้แต่งร่วม ภัทรา อยู่สำราญสุข
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 54
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT74 ร145 2545  
  Barcode: 30100100048658
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงต่อสตรี]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงในครอบครัว]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รพี45 คณะกรรมกา..
Bib 2275

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.