ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HC445 ย365 2562
 ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 / สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง National strategy 2018 - 2037
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562.
 รูปเล่ม 61 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 บทคัดย่อ Summary: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน.
 หัวเรื่อง ยุทธศาสตร์--ไทย
 หัวเรื่อง การพัฒนาประเทศ--ไทย
 คำศัพท์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 คำศัพท์ New Arrivals 05-2019
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 เชื่อมโยง Electronic resource
 เชื่อมโยง ฉบับย่อ
 เชื่อมโยง Summary
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HC445 ย365 2562 c.1 
  Barcode: 30100100110331
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HC445 ย365 2562 c.2 
  Barcode: 30100100110324
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ยุทธศาสตร์ชาติ พ..
Bib 10506

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.