ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC580.T5 ป359 2558
 ISBN 9786167213538 (pbk.)
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจำปี 2558/ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Thailand human rights assessment report 2015
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 2015 Thailand human rights assessment report
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2560].
 รูปเล่ม 179 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.+ 1 ซีดี-รอม.
 หมายเหตุทั่วไป ที่ปรึกษา: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะผู้จัดทำ/สนับสนุนเนื้อหาข้อมูล: คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน, ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะบรรณาธิการ: วารุณี เจนาคม, อัจฉรา ฉายากุล, ณิรมณ เชื้อไทย, เจษฎา ไชยคุปต์, เอกชัย ปิ่นแก้ว, ชลธิชา พนมหอม, รักษณาลี ดอนสนธิ์, พรปวีณ์ มีมากบาง.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558
-- บทที่ 1 กรอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
-- บทที่ 2 การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2557
-- ภาพรวมของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2557
-- สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี 2557 แยกรายประเด็น
-- สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
-- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
-- สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-- สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
-- สิทธิชุมชน
-- สิทธิด้านที่ดินและป่า -- สิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคทางเพศของบุคคล -- สิทธิผู้สูงอายุ คนพิการ และการสาธารณสุข -- สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และสถานะบุคคล.
 บทคัดย่อ Summary: การจัดทำรายงานฉบับนี้ กสม. ได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และคัดเลือกประเด็นจากสถานการณ์สำคัญซึ่งเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน สื่อมวลชน สาธารณชน ตลอดจน ประชาคมระหว่างประเทศ และ/หรือเห็นว่า มีผลอย่างสำคัญต่อ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ รวมถึงเรื่องที่ กสม. ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งจากการจัดทำ รายงานการตรวจสอบ หรือการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาไปยัง รัฐบาล หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักในการ ประเมิน ประเด็นที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมมิติสิทธิมนุษยชน ทั้งในเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย โดยจำแนกตามสนธิสัญญาระหว่าง ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ยุทธศาสตร์ และกรอบ การดำเนินงานของ กสม. ระหว่างปี 2553-2558 และประเด็นหลัก ๆ ที่ประชาชนให้ความสำคัญ.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--ไทย--ผลงาน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--ไทย--รายงานประจำปี
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--การประเมิน
 คำศัพท์ รายงานประเมินสถานการณ์
 ผู้แต่งร่วม วารุณี เจนาคม, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม อัจฉรา ฉายากุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ณิรมณ เชื้อไทย, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม เอกชัย ปิ่นแก้ว, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม ชลธิชา พนมหอม, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม รักษณาลี ดอนสนธิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม พรปวีณ์ มีมากบาง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม เจษฎา ไชยคุปต์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล National Human Rights Commission of Thailand
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
JC580.T5 ป359 2558  
  Barcode: 32100100001217
มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2558 c.1 
  Barcode: 31100100021124
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2558 c.2 
  Barcode: 31100100021131
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2558 c.3 
  Barcode: 31100100021148
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2558 c.4 
  Barcode: 31100100021155
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2558 c.5 
  Barcode: 31100100021162
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการประเมิน..
Bib 9172

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.