Page 1 - รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2565
P. 1

รายงาน

                                                                                        ผลการประเมินสถานการณ์                                                                                        ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย                                                                                                                ปี 2565

                                                                                                          2022 Human Rights
                                                                                                  Assessment Report of Thailand
                      ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


                      120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7
                      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
                      แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
                      โทรศัพท์ : 0 2141 3880, 0 2141 3831
                      Website : www.nhrc.or.th

                      E-mail : evaluation@nhrc.or.th
                                                                รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2565   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                                                qr code (PDF) qr code (word)                                     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                                                                                    National Human Rights Commission of Thailand     COVER Final 1.indd  1-3                                                                                                        3/15/23  3:40 PM
   1   2   3   4   5   6