Page 9 - แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
P. 9

สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  9
                            สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง              • เป็นสิทธิเชิงกลุ่ม เป็นระบบจัดการร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
              • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�าหนดไว้ ๒ ส่วน ดังนี้


              ๑. เป็นสิทธิ บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
              ทรัพยากรธรรมชาติฯ อย่างสมดุลและยั่งยืน และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              หรือรัฐในการด�าเนินการดังกล่าว เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นแล้ว ใช้สิทธิได้ทันที ใช้สิทธิทางศาล
              หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ (มาตรา ๔๓ (๒) + ๒๕)              ๒. เป็นหน้าที่ของรัฐ
                • รัฐมีหน้าที่ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ารุงรักษา ฟื้นฟู
              บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้เกิด
              ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
              มีส่วนร่วมด�าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด�าเนินการดังกล่าวด้วย (มาตรา ๕๗ (๒))
                • รัฐต้องด�าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
              และสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
              ชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนการด�าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�าเนินการที่อาจมี
              ผลกระทบอย่างรุนแรง โดยชุมชนมีสิทธิในการได้รับข้อมูล ค�าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงาน
              ของรัฐก่อนการด�าเนินการ และรัฐต้องด�าเนินการอย่างระมัดระวัง หากเกิดผลกระทบขึ้น
              ต้องมีการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและไม่ชักช้า (มาตรา ๕๘)
                • หากหน้าที่ของรัฐเป็นการท�าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ประชาชน
              และชุมชนมี “สิทธิที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�าเนินการ รวมทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของ
              รัฐที่เกี่ยวข้อง” ได้ (มาตรา ๕๑)

              ระบบการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบการจัดการโดยรัฐ ได้ก่อให้เกิด
              ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากรทางทะเล
              และชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ การด�าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ แม้ที่ผ่านมา
              รัฐจะแก้ไขไปแล้วหลายเรื่อง แต่ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะยังใช้
              ระบบจัดการโดยรัฐเป็นส�าคัญ และยังให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
              และชุมชนค่อนข้างน้อย
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14