Page 7 - แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
P. 7

สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  7
                            สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง


        ความน�          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
       พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๑) ก�าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่
       และอ�านาจในการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐและเอกชน

       ในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้ และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน


          ที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นสิทธิชุมชนจ�านวนมาก ประกอบกับ
       กสม. ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยประเด็นสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

       และสิ่งแวดล้อมไว้หลายเรื่อง อาทิ รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่าง
       สิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
       พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๒๕๖๑) รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
       และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน (๒๕๕๘) รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุง

       แก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้ (๒๕๕๕) เป็นต้น


          ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่บทเรียน ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะในประเด็น “สิทธิชุมชน
       กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง”

       ส�านักงาน กสม. จึงได้ประมวลองค์ความรู้ที่ปรากฏในรายงานการศึกษาวิจัย และรายงาน
       ผลการตรวจสอบและผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้องของ กสม. เพื่อใช้เผยแพร่เป็นการทั่วไป
       กับบุคคล ภาคประชาชน องค์กรชุมชน ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานรัฐทั้งภาคปฏิบัติ
       และภาคนโยบาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และสร้างรูปธรรมการด�าเนินการเพื่อส่งเสริม

       และคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมถึงน�าไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไป
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12