Page 5 - แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
P. 5

สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  5
                            สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง


        ภาพเครื่องหมายราชการของส�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ          อุณาโลม    คือ ความยิ่งใหญ่

          รัศมี    คือ การแผ่ไพศาลหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนไปทั่วทุกทิศ


         รูปทรงดอกบัว  คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็น
                 จริยวัตรอันดีงามของคนไทย
         รูปคนล้อม   คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อเสริม
         เป็นวงกลม
                 สร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการพัฒนา
                 ประเทศ


          รูปมือ    คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศ
                 และระหว่างประเทศ ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
                 สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ          สีน�้าเงิน  คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
                 คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน
                 คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วน
                 ของสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10