Page 3 - แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
P. 3

2  สำ�นักงานคณะกรรมการสำิทธิมนุษยชนแห่งชาติ       ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

        แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิชุมชน: สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
        และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง. -- กรุงเทพฯ : ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๕๖๓.
        ๔๘ หน้า.
        ๑. สิทธิมนุษยชน. ๒. สิทธิมนุษยชน -- แง่มานุษยวิทยา. I. ชื่อเรื่อง.
        ๓๒๓
        ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๘๒๗๔-๐๘-๘


       พิมพ์ครั้งที่ ๑ : สิงหาคม ๒๕๖๓
       จำ�นวนพิมพ์ : ๕๐๐ เล่ม


       จำัดพิมพ์โดย : ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
              ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
              อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๖ – ๗
              ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
              เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
              โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๓๘๐๐, ๐-๒๑๔๑-๓๙๐๐
              สายด่วนร้องเรียน ๑๓๗๗
              เว็บไซต์ : www.nhrc.or.th

       ออกแบบเนื้อในและพิมพ์ที่:  บริษัท พริ้นท์เอเบิ้ล จำ�กัด
                เลขที่ ๒๘๕ ซอยพัฒนาการ ๕๓ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. ๑๐๒๕๐
                แฟกซ์ ๐๒-๓๒๒-๕๖๒๕ กด ๑๑ สอบถามสินค้าและบริการ ๐๙๔-๕๕๙-๒๙๖๕

       สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยอมให้แจำกจำ่าย เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือใช้งานต้นฉบับ
       ที่ไม่ได้เป็นการท�เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า แต่ผู้รับอนุญาตต้องรับรู้ความเป็นเจำ้าของลิขสิทธิ์งานที่น�ไปใช้เสมอ
       รวมทั้งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ใหม่บนสัญญาอนุญาตแบบเดียวกันเสมอ         วัตถุประสงค์
            เอกสาร/สื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่บทเรียน ข้อค้นพบ
         และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในประเด็น “สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
         การพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดยประมวลองค์ความรู้ที่ปรากฏในรายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
         และรายงานผลการตรวจสอบและผลการพิจารณา ของ กสม. เพื่อใช้เผยแพร่เป็นการทั่วไปกับบุคคล
         ภาคประชาชน องค์กรชุมชน ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานรัฐทั้งภาคปฏิบัติและภาคนโยบาย เพื่อให้เกิด
         การขับเคลื่อน และสร้างรูปธรรมการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมถึงน�าไปใช้ประโยชน์
         ที่เกี่ยวข้อง
   1   2   3   4   5   6   7   8