Page 2 - แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
P. 2

แนวปฏิบัติ


                 เพื่อการจัดการรวม


                  ประเด็นสิทธิชุมชน

                  เอกสาร/สื่อเผยแพรและขับเคลื่อน
                พัฒนาจากรายงานการศึกษาวิจัยในประเด็น
            “สิทธิชุมชน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
                และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวของ”


               โครงการเผยแพรและขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย
                  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
            สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
   1   2   3   4   5   6   7