Page 10 - แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
P. 10

10  สำ�นักงานคณะกรรมการสำิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


                                                                    สวนที่ ๑                                                                   แนวคิดสิทธิชุมชน

                                                               กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                                                               และสิ่งแวดลอม และการพัฒนา
                                                                    รวมถึงสิทธิอื่น

                                                                     ที่เกี่ยวของ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15