Page 6 - หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
P. 6

 “√∫—≠      §”π”

      ∫∑∑’Ë 1 À≈—°°ÆÀ¡“¬√–À«à“ߪ√–‡∑»∑—Ë«‰ª           6

           ‡°’ˬ«°—∫ π∏‘ —≠≠“¥â“π ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π

      ∫∑∑’Ë 2  “√– ”§—≠¢Õß°µ‘°“√–À«à“ߪ√–‡∑»          15
           «à“¥â«¬ ‘∑∏‘∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡ ·≈–«—≤π∏√√¡

      ∫∑∑’Ë 3 °µ‘°“√–À«à“ߪ√–‡∑»«à“¥â«¬ ‘∑∏‘∑“߇»√…∞°‘®     20
            —ߧ¡ ·≈–«—≤π∏√√¡ (æ√âÕ¡§”·ª≈)

      §≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘               60

      °√–∫«π°“√µ√«® Õ∫‡√◊ËÕß√âÕ߇√’¬π              63

      °“√√âÕ߇√’¬π‡¡◊ËÕ∂Ÿ°≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π           64
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11