Page 4 - หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
P. 4

§”π”            ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π À¡“¬∂÷ß »—°¥‘Ï»√’§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å  ‘∑∏‘ ‡ √’¿“æ
      ·≈–§«“¡‡ ¡Õ¿“§¢Õß∫ÿ§§≈∑’ˉ¥â√—∫°“√√—∫√ÕßÀ√◊Õ§ÿ⡧√Õßµ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠
      ·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ À√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬‰∑¬ À√◊Õµ“¡ π∏‘ —≠≠“∑’˪√–‡∑»‰∑¬
      ¡’æ—π∏°√≥’∑’Ë®–µâÕߪؑ∫—µ‘µ“¡

            π∏‘ —≠≠“‡ªìπ¡“µ√∞“π„π°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ à߇ √‘¡§âÿ¡§√Õß
       ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π¢ÕßÕߧ尓√ Àª√–™“™“µ‘ ´÷Ëߪ√–‡∑»‰∑¬‰¥â‡¢â“√à«¡≈ßπ“¡
      ·≈–„Àâ —µ¬“∫—𰵑°“√–À«à“ߪ√–‡∑»·≈–Õπÿ —≠≠“ª√–°Õ∫‡ªìπæ—π∏°√≥’
      ∑’Ë®–µâÕ߬÷¥∂◊ժؑ∫—µ‘Õ¬Ÿà√«¡ 6 ©∫—∫¥â«¬°—π §◊Õ

           ❖ Õπÿ —≠≠“«à“¥â«¬°“√¢®—¥°“√‡≈◊Õ°ª√–µ‘∫—µ‘µàÕ µ√’„π∑ÿ°√Ÿª·∫∫
      ·≈–æ‘∏’ “√‡≈◊Õ°√—∫ ( Convention on the Elimination of All Forms of
      Discrimination against Women (CEDAW), Optional Protocol )
           ❖ Õπÿ —≠≠“«à“¥â«¬ ‘∑∏‘‡¥Á° ( Convention on the Rights of

      the Child (CRC) )
           ❖ °µ‘°“√–À«à“ߪ√–‡∑»«à“¥â«¬ ‘∑∏‘æ≈‡¡◊Õß·≈– ‘∑∏‘∑“ß°“√‡¡◊Õß
      ( UN International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) )
           ❖ °µ‘°“√–À«à“ߪ√–‡∑»«à“¥â«¬  ‘∑∏‘∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡·≈–

      «—≤π∏√√¡ ( UN International Covenant of Economic, Social and
      Cultural Rights (ICESCR) )
           ❖ Õπÿ —≠≠“«à“¥â«¬°“√¢®—¥°“√‡≈◊Õ°ª√–µ‘∫—µ‘∑“߇™◊ÈÕ™“µ‘„π∑ÿ°
      √Ÿª·∫∫ ( Convention on the Elimination of All Forms of Racial

      Discrimination (CERD) )
           ❖ Õπÿ —≠≠“µàÕµâ“π°“√∑√¡“π ·≈–°“√ª√–µ‘∫—µ‘À√◊Õ°“√≈ß‚∑…Õ◊Ëπ
      ∑’Ë‚À¥√⓬‰√â¡πÿ…¬∏√√¡ À√◊Õ∑’ˬ˔¬’»—°¥‘Ï»√’ ( Convention against Torture
   1   2   3   4   5   6   7   8   9