Page 1 - คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ. เล่ม 1 : เมื่อ "ฉัน" ถูกละเมิดสิทธิ การต่อสู้เพื่อสิทธิจากเกิดจนถึงตาย
P. 1

‡¡◊ËÕ ç©—πé ∂Ÿ°≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘°“√µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘®“°‡°‘¥®π∂÷ßµ“¬    ‡≈à“‚¥¬   ÿπ’  ‰™¬√ 
   1   2   3   4   5   6