ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 168 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and สิทธิชุมชน
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/2
Avatar
    / 2009
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV A946 2009 
Rated: 5.0/1
กระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QH76.5.T5
ก218 2548 
15 ปี ศูนย์รวมพัฒนาชุมชนบนเส้นทางขบวนการประชาชน
    / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD2769.2.T5
ส728 2544 
Beasts of the southern wild
    / 2012
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.imdb.com/title/tt21..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV B368 2012 
Civic exercise ออกกำลังกายการเมืองภาคพลเมือง เพื่อสุขภาวะสัง..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC571.T5
ซ332 2553 
Divergent
    / 2015
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://mamchinhara-dreamhign.b..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV D618 2015 
Human guide : รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน
    / 2555
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
ENT ค124 2555 
กรณีศึกษา : การจัดการความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าต้นน..
   รัชดา ฉายสวัสดิ์ / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
SD431
ร331 2548 
กรณีศึกษา : โครงการประตูระบายน้ำและเขื่อน
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QH545.D35
ก153 2548 
การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชน : กรณีโครงการบ่..
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book v.1 [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 5 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
TD613.T48
ก623 2546 
การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชน : กรณีโครงการบ่..
   สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
TD613.T48
ส737 2550 
การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชน : กรณีโครงการบ่..
   สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ / 2546
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TD613.T48
ส736 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [14]   [แสดง 12/168 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.