ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 51 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and ร่างรัฐธรรมนูญ
ผลการค้นหา เลขเรียก
11 ตุลาคม 2545 5 ปี รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน พ.ศ.2540
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2070
ส635 2545 
กรอบแนวคิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พ.ศ. 2550)
   มนตรี รูปสุวรรณ / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2064.52007.A3
ม152 2549 
กรอบแนวคิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พ.ศ. 2550)
   มนตรี รูปสุวรรณ / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2064.52007.A3
ม1521 2549 
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2550
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT2064.52007.A5
ก218 2550 
การตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT2064.52007.A2
ก451 2550 
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาช..
   อนันต์ ลิขิตประเสริฐ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1749.A55
อ167 2555 
ข้อเสนอกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 12 ธันวาคม ..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2064.52014.A3
ร397 2557 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในส่วนที่เก..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT2460
ข289 2557 
ข้อเสนอสรุปความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อประเด็นการร่างรัฐธรรมน..
    / 2550
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
JQ1742
ข281 2550 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุท..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT2064.52007.A3
ร451 2550 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC580.T5
ค181 2558 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC580.T5
ค184 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/51 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.