ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 479 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and พระราชบัญญัติ
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/1
กฎบัตรกฎหมาย สิทธิมนุษยชน
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2460.A9
ก113 2550 
10 กฎหมายความมั่นคง
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2490.A9
ส728 2551 
110 คำถาม-คำตอบ คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ..
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT3042
ร193 2545 
3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา
   วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT4720.A9
ว599 2550 
3 พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง "ฉบับฐานความผิดตั้ง:แก้ข้อกล่าวห..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT2506.A28
ส645 2550 
8 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2270.A9
ป818 2545 
82 ปี แห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1746.Z13P44
ข4391 2553 
FTA ไทย - สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ
   สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF1594.55.Z4U6
ส232 2549 
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟ..
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT1533.R43A7
ก113 2546 
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังควบคุมการชุมนุมสาธารณะ : ศึกษาร่าง..
   ปรีดิ์มนัส มุสิกะนุเคราะห์, 2528- / 2554
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2483.A9
ป472 2554 
กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ ..
   ณรงค์เดช สรุโฆษิต, / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT4516.A33
ก117 2549 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [40]   [แสดง 12/479 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.