ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 41 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and ปฏิญญาสากล
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/1
กฎบัตรกฎหมาย สิทธิมนุษยชน
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2460.A9
ก113 2550 
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
HD6971.5
ก436 2558 
ข้อคิดเห็นทางกฎหมายต่อปฏิญญาเจนีวาของ ICJ : ผดุงหลักนิติธรรม..
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
K3367
ข281 2554 
ครบรอบ 60 ปี สิทธิมนุษยชน
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
K3238.A1
ค159 2551 
คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับประชาชน
    / 2555
   Fulltext Electronic resource [http://law.tu.ac.th/files/Inte..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
e-Book 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน
    / 2556
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HV8145.T5
ร451 2556 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน
    / 2556
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์,วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HV8145.T5
ร4511 2556 
คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภา..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
JC571.T5
ค697 2558 
เครื่องมือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
   ศราวุฒิ ประทุมราช / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 4 ไอเทม)
KPT2460
ศ463 2547 
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี : จากเว็บไ..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K3238.A1
ต169 2558 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของสตรีชนเผ่าพื้นเมือง
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
K3247
ป137 2553 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
K3238.A1
ป135 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/41 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.