ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 90 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and %
กำหนดขอบเขต:สถานที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. , ประเภท วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมข..
    / 2558
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์,วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HD1333.T5
น927 2558 
รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางใ..
    / 2563
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 4 ลิงค์)
    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 6 ไอเทม)
HC79.E5
ร451 2563 
รายงานวิจัย เรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยใ..
   มาลี สิทธิเกรียงไกร / 2559
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
HV640.4.T5
ช193 2559 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยสาเหตุการละเมิดสิทธิ..
    / 2554
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
HV8145.T5
ส556 2554 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถาน..
   จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ / 2558
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 4 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF801
ค961 2558 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการ..
   คณาธิป ทองรวีวงศ์ / 2560
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 6 ลิงค์)
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (2 ไอเทม)
K3242.A9
ค127 2560 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยปัญหาการเลือก..
   นัยนา เกิดวิชัย / 2558
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 4 ไอเทม)
RE921
ป525 2558 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกับป..
   จิตราภรณ์ ฟักโสภา / 2549
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 4 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GB460.T5
จ458 2549 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบธุรกิจค้าปลีกข..
    / 2557
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HF5429.6.T5
ผ191 2557 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนกับฐานทร..
   ประภาส ปิ่นตบแต่ง / 2549
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QH76.5.T5
ป3471 2549 
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษย..
    / 2548
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV640.4.T5
ค3411 2548 
รายงานศึกษาวิจัยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
   สฤณี อาชวานันทกุล / 2561
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HD60
ส355 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 [8]   [แสดง 12/90 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.