แหล่งสารสนเทศออนไลน์

ธนาคารพัฒนาเอเชีย

ธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีที่อุทิศให้กับการลดความยากจนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบันธนาคารมีสมาชิก 63 รายเป็นเจ้าของ ส่วนใหญ่เป็นภาคีในภูมิภาคนี้

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดมาตรฐานและกฎข้อบังคับระหว่างประเทศที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัย ความมั่นคง ประสิทธิภาพ และความสอดคล้องของการบิน รวมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการบิน นอกจากนี้ ICAO ยังทำหน้าที่เป็นเวทีความร่วมมือในทุกแขนงของแวดวงการบินพลเรือนสำหรับชาติสมาชิก 188 รัฐ

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ

บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนแบบยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อลดปัญหาความยากจนและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ของประชาชน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2499 IFC เป็นแหล่งเงินกู้และการระดมทุนในธุรกิจด้วยการออกหุ้นแบบพหุภาคี สำหรับโครงการภาคเอกชนในประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิก

ILO ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรของนายจ้างและลูกจ้าง จากชาติสมาชิก 178 รัฐ สำหรับการดำเนินการร่วมกันให้ปรับปรุงการคุ้มครองทางสังคมและสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานทั่วโลกสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิก (ILO Regional Office)

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM มีพันธกรณีภายใต้หลักการที่ว่า การย้ายถิ่นที่มีมนุษยธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประโยชน์กับทุกคน

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค (International Telecommunication Union) จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุทั่วโลกและวงโคจรดาวเทียมในการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิคเพื่อสร้างความมั่นใจ เครือข่ายและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวเชื่อมต่อระหว่างกันและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ

สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ OCHA ได้รับมอบอำนาจในการประสานงานการตอบสนองด้านมนุษยธรรม การพัฒนานโยบาย และการส่งเสริมมนุษยธรรมของสหประชาชาติ

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
องค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเอดส์

โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) หน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทกระตุ้นให้มีการดำเนินการทั่วโลกเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ UNAIDS เป็นผู้นำ สร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการตอบสนองต่อการระบาดของโรคในวงกว้าง

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ UNICEF อุทิศให้กับการสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีพ การพัฒนา การคุ้มครอง และการมีส่วนร่วม

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP เป็นเครือข่ายการพัฒนาทั่วโลกของสหประชาชาติที่มีบทบาทส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีกว่า

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNEP มีภารกิจในการส่งเสริมภาวะผู้นำและการผนึกกำลังของพันธมิตรในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของชาติและประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของลูกหลานในภายภาคหน้า

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคของสำนักเลขาธิการที่ดูแลภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความร่วมมือและการบูรณาการทั้งระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) วัตถุประสงค์หลักของ UNESCO คือ สนับสนุนให้มีสันติภาพและความมั่นคงในโลก ด้วยการส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันระหว่างชาติต่างๆ ผ่านทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ UNHCR มีอาณัติในการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศและแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยที่ยั่งยืนผ่านมติที่ได้การรับรอง ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ UNIDO มีภารกิจในการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลกด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศและเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอันก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และสิ่งแวดล้อม

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เป็นแหล่งความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้านประชากร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาค้นพบวิธีการแก้ปัญหาประชากร

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime - UNODC) ภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการต่อต้านการใช้ยาเสพย์ติดและการค้ายาเสพย์ติด กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน คอร์รัปชัน และการก่อการร้ายผ่านความร่วมมือเป็นพันธมิตรในภูมิภาค

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ

สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Project Services - UNOPS) UNOPS เป็นหน่วยงานพึ่งพาตนเองด้านการเงินของระบบสหประชาชาติ ซึ่งให้บริการทางด้านการปฏิบัติงานและการจัดการทั่วโลกแก่หน่วยงานสหประชาชาติและรัฐบาลต่างๆ

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ

สนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศและรัฐสมาชิกให้ยึดถือมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านความเห็นชอบทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ

สำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้เป็นองค์กรที่สืบทอดภารกิจจากทศวรรษสากลเพื่อการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (International Decade for Natural Disaster Reduction : IDNDR) เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกของสหประชาชาติในการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมลดภัยพิบัติทั่วโลก

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานที่ปรึกษาประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคสหภาพสากลไปรษณีย์

สำนักงานที่ปรึกษาประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union - UPU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1874 UPU มีสมาชิก 192 ประเทศ

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี

UN Women มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศระหว่างหญิงและชายและยกระดับสถานภาพของสตรี UN Women นำเสนอผลประโยชน์และข้อกังวลใจของสตรีในวาระการพัฒนาของโลก

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
ธนาคารโลก

ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารโลกมีบทบาทสำคัญในการจัดทำวาระการพัฒนาแห่งชาติผ่านการให้คำแนะนำเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเด็นเชิงโครงสร้างระยะกลางที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
โครงการอาหารโลก

มุ่งขจัดความหิวโหยและความยากให้หมดไปจากโลก WFP สนองความต้องการยามฉุกเฉิน สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และดำเนินการเพื่อรักษาความหิวโหยให้ดำรงอยู่เป็นหัวใจสำคัญของวาระโลก

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
องค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในกฎบัตรของสหประชาชาติ และก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างพวกเขาและหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคน

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ

OCHA ได้รับมอบอำนาจในการประสานงานการตอบสนองด้านมนุษยธรรม การพัฒนานโยบาย และการส่งเสริมมนุษยธรรมของสหประชาชาติ

ไปยังแหล่งสารสนเทศกองทุนและโครงการของสหประชาชาติ