แหล่งสารสนเทศออนไลน์

เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย

www.public-law.net รับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
-

ให้คำปรึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชน

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
-

ระบบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ด้วยรูปแบบ HIVQUAL-T ให้ครอบคลุม 900 โรงพยาบาล พัฒนานโยบายและการปฏิบัติในเรื่องการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ พัฒนาโครงการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดศักยภาพการให้บริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมให้โรงพยาบาลดำเนินงานโดยใช้กระบวนการการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งการวัดศักยภาพการให้บริการโดยใช้รูปแบบ HIVQUAL-T สร้างและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบกลุ่มในระดับจังหวัดและในระดับเขต

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
-

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวสู่สังคมที่มั่นคง

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

โครงการที่คอยผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ทำงานมาอย่างยาวนานและเข้มแข็ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ในนามคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.) โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็นหลัก ผลงานในอดีตได้แก่ งานรณรงค์เรื่องการใช้ยาที่เหมาะสม การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูตรยาแก้ปวดลดไข้ จากยาสูตรผสมเป็นยาเดี่ยว การคัดค้านสิทธิบัตรยาและการใช้ชื่อสามัญทางยา การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในยุคแรก ๆ

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งมั่นมุ่งมานะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ สามารถเข้าถึงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิแรงงาน สิทธิสุขภาพ ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และกฎหมายในภาษาของตนเอง ต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบต่อแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและครอบครัว และส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนไทย

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นเว็บรวบรวมข้อมูลด้านผลงานของอาจารย์เสน่ห์ จามริก ได้แก่ หนังสือ, เอกสารซึ่งสามารถอ่านออนไลน์จากเว็บได้ทันที, บทความ, ประวัติ, ลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศพส.) เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา ที่มุ่งส่งเสริมการใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

สถาบันนโยบายศึกษาเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ โดยมีการทำกิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา การวิจัย ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และมีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัยการประเมินการบังคับใช้กฎหมายและทำผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณาเวลากำหนดแนวการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินการที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน คุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้งประสานแผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้ที่พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ให้การคุ้มครองสิทธิประชาชนไทยทั้งในและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายแก่คนไทยและคนต่างชาติ คลินิกสัญจรให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบัตงานตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการคุ้มครองสิทธิ

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

หอสมุดกฎหมายมหาชน ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารศาลปกครอง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง ให้บริการบุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ให้บริการบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และการศึกษาอบรมเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้า ห้องสมุดก่อตั้งในช่วงปลายปี พ.ศ.2543 โดยได้รับหนังสือบริจาคจำนวนหนึ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนที่ 1) หลังจากนั้นได้มีการจัดหาสิ่งพิมพ์เข้ามาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ในระยะหลังเนื่องจากมีบุคคลภายนอกสนใจที่จะค้นคว้าข้อมูล สารสนเทศด้านการเมืองการปกครองของสถาบัน ฯ จึงได้เปิดบริการให้แก่บุคคลภายนอก

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ให้บริการบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ให้บริการบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ให้บริการบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ หรือชื่อเต็มๆ ว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือกลุ่มคนธรรมดาๆ ทั่วโลกมากกว่า 7 ล้านคนที่รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ ร่วมมือกับรัฐเพื่อผลักดันกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครอง ไปจนถึงสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชนและคนในสังคม

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

รวบรวมข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับรัฐเพื่อผลักดันกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครอง ไปจนถึงสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชนและคนในสังคม

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมข้อมูลกฏหมายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น กฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายสวัสดิการสังคม กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี และควบคุมการขอทาน กฎหมายจัดตั้งกระทรวง กฎหมายผู้สูงอายุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการ/อนุกรรมการ เพื่อสร้างความเข้าใจคนในสังคม

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ให้บริการบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

คลังสารสนเทศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้บริการ วารสาร รายงานประจำปี จดหมายข่าว และสิ่งพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ETDA คือองค์กรที่ออกแบบมาให้ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กรอบของมาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ให้บริการบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ให้บริการค้นหาทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด มธ. ได้ในจุดเดียว รวมทั้งสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในกลุ่ม TU-THAIPUL และ TU-PULINET ได้อีกด้วย

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ให้บริการบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ให้บริการบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

บริการออนไลน์ 1. ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) (อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ) 2. ระบบคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดี 3. ระบบขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 4. ระบบค้นหาอัตราค่านำหมาย 5. ระบบค้นหาข้อมูลคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 6. ระบบข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service : CIOS) 7. ระบบติดตามสำนวนคดี (Case Tracking System) 8. ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล (Jurisdiction) 9. ระบบสืบค้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น 10. ระบบคำนวณอัตราค่าขึ้นศาลและค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์และติด ตามประเมินผล ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฏหมาย รูปแบบและวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ data.go.th ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถจัดการชุดข้อมูลและเมทาดาตาของข้อมูลได้อีกด้วย

ไปยังแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน