แหล่งสารสนเทศออนไลน์

ศาลชั้นต้น

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลคำพิษากษาศาลชั้นต้นที่น่าสนใจ

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
ศาลปกครอง

สืบค้นคำพิพากษาคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รวบรวมคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาที่น่าสนใจ

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
ศาลรัฐธรรมนูญ

รวบรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีแบ่งเป็น คำวินิจฉัยกลาง คำวินิจฉัยส่วนตน และสรุปย่อคำวินิจฉัย

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ย่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
ศาลฎีกา

ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา 

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รวบรวมคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่น่าสนใจ

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รวบรวมสรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

รวบรวมคำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
Lawphin ศูนย์กลางค้นคว้าข้อมูลกฎหมาย

เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าคำพิพากษา และกฎหมาย ด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่หลากหลาย สามารถค้นหาคำพิพากษา และความเห็น ศาลฎีกา ศาลปกครอง สะดวก รวดเร็ว

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รวบรวมคำวินิจฉัยและคำร้องต่อศาลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ไปยังแหล่งสารสนเทศออนไลน์