จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
จำนวน กลุ่ม คน
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 4 85
2. ผู้ศึกษาดูงาน 1 28
รวมทั้งสิ้น 5 113

 

วัน/เดือน/ปี บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จำนวน(คน)
12/1/66 เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด 6
7/3/66 คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 35
26/6/66 คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง

หมายเหตุ : คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง จำนวน 28 คน จาก 19 หน่วยงาน/องค์กร ประกอบด้วย 1) สำนักงานศาลปกครอง 2) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 3) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 4) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 5) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 6) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 7) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 8) สำนักงานศาลยุติธรรม 9) สถาบันพระปกเกล้า10) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 11) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 12) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 13) กรมพระธรรมนูญ 14) สำนักงานอัยการสูงสุด 15) หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16) สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17) ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 18) ศาลฎีกา และ19) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

28
31/8/66 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 40
26/10/66 ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ ที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธิของผู้ตกเป็นเหยื่อ 4