จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
จำนวน กลุ่ม คน
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 0 0
2. ผู้ศึกษาดูงาน 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0

 

วัน/เดือน/ปี บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จำนวน(คน)