จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
จำนวน กลุ่ม คน
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 3 6
2. ผู้ศึกษาดูงาน 0 0
รวมทั้งสิ้น 3 6

 

วัน/เดือน/ปี บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จำนวน(คน)
19/3/64 อาจารย์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ 2
22/3/64 ดร. เจมส์ โกเมซ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค เอเชีย เซ็นเตอร์ ประเทศไทย และทีมงาน (Dr. James Gomez is Regional Director at Asia Centre) 2
4/11/64 ผู้แทนมูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation)

หมายเหตุ : Mr. Frederic Spohr Head of FNF Thailand and Myanmar และ นางสาวพิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล Project manager of FNF Thailand ผู้แทนมูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation)

2