จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
จำนวน กลุ่ม คน
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 6 124
2. ผู้ศึกษาดูงาน 6 30
รวมทั้งสิ้น 12 154

 

วัน/เดือน/ปี บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จำนวน(คน)
8/3/62 อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน 6
18/3/62 นายจิรพัชร จันทร์กล้า และนายคำนวร เขื่อนพา นักพัฒนาระบบราชการปฎิบัติการ ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (มปร.) สำนักงาน ก.พ.ร. 2
25/3/62 ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เข้าศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดกรมที่ดิน 2
27/3/62 คณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ยั่งยืน 65
8/5/62 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 6
17/5/62 นักศึกษาชมรมประชาธิปไตย ฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดกิจกรรมโครงการค่ายปลูกฝังต้นกล้าประชาธิปไตย ในหัวข้อ ปลูกกล้าประชาธิปไตยในใจคน 22
12/7/62 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า 13
26/7/62 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ 6
1/8/62 นักศึกษาฝึกงานจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 8
6/8/62 คณะผู้แทนเยาวชน คริสเตียนภาคพื้นเอเชีย 13
26/8/62 นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 11
13/11/62 Mrs. Fatouma Bouzegzi ตุลาการสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 7
28/11/62 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 6